Розробка системи здійснення аналізу і контролю економічної концентрації на ринку банківських послуг

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ 1. Характеристика ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг
  • 1.1 Аналіз структури і моделі ринку
  • 1.2 Аналіз конкурентного середовища та ринкової влади на ринку банківських послуг
 • РОЗДІЛ 2. Характеристика здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг
  • 2.1 Інформація про концентрацію
  • 2.2 Аналіз учасників економічної концентрації
 • РОЗДІЛ 3. Оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг
  • 3.1 Оцінювання змін у ринковій владі
  • 3.2 Аналіз змін у структурі ринку
  • 3.3 Аналіз змін показників учасників концентрації
  • 3.4 Визначення негативних наслідків економічної концентрації та позитивного ефекту для суспільних інтересів
 • РОЗДІЛ 4. Розроблення послідовності дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію
 • РОЗДІЛ 5. Визначення механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Метою цього курсового проекту є дослідження діяльності суб'єктів господарювання, що функціонують на ринку банківських послуг України, умов та економічних наслідків економічної концентрації за їх участю, розробка плану отримання ними дозволу на здійснення концентрації у органів антимонопольного регулювання, а також визначення механізмів контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

· дати характеристику ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· дати характеристику здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· здійснити оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· розробити послідовність дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію;

· визначити механізми здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг.

Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових сучасної ринкової економки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. Банки поступово перетворилися у основних посередників у перерозподілі капіталів, у забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його сегментів, послуг та методів обслуговування.

Процес формування ринкових відносин в економіці України поступово виявляє значне зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб. Сучасні особливості організації бізнесу визначають потреби підприємців не лише у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективного прибуткового господарювання своїх клієнтів. Щодо самих банківських установ, то потреба у розширенні діапазону їхніх операцій об'єктивно випливає з умов конкурентного середовища, яке складається на вітчизняному ринку. Крім того, в умовах кризових явищ в економіці країни, нестабільності виробництва, інфляції, традиційні кредитні операції банків неспроможні забезпечити їм належний рівень прибутковості, що поглиблює, тенденції, до універсалізації банківської справи та створення повноцінного ринку банківських послуг, як специфічної сфери ринкових відносин, що забезпечує попит і пропозицію на послуги банків з метою задоволення потреб клієнтів.

РОЗДІЛ 1. Характеристика ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг

1.1 Аналіз структури і моделі ринку

1) Розраховуємо індекс Герфіндала-Гіршмана (ННІ):

,

де Yi — розмір фірми (ринкова частка); n — кількість фірм, для яких розраховується ННІ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

Qi

33 417

99 936

27 824

744 388

797 359

923 141

723 248

590 202

956 700

634 682

Yi

0,05

0,16

0,04

0,12

0,13

0,15

0,11

0,09

0,15

1,00

Yi2

0,00

0,02

0,00

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,12

HHI = 0,12.

Оскільки значення індексу Герфіндала — Гіршмана знаходиться в проміжку 0,1< ННІ<0,2 отже аналізований ринок є помірно концентрованим за типом структури ринку, а за типом моделі ринку — монополістична конкуренція.

2) Характеристика типу ринку, відповідно до його життєвого циклу.

Ринок банківських послуг України характеризується швидким розвитком та зростанням. Цей ринок є привабливим для іноземних інвесторів, тому своєму динамізму в більшості завдячує іноземним компаніям, які вклали свій капітал в нього. Відтак, відповідно до життєвого циклу ринок банківських послуг України слід характеризувати я зростаючий.

3) Аналіз таких параметрів фірм на ринку, як:

· нерівність розміру фірм. Для цього необхідно розрахувати показник дисперсії часток фірм на ринку за такою формулою:

, де

де - середня частка фірми на ринку, яка рівна 1/n; n — кількість фірм на ринку.

1/n = 1/9 = 0,1111;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

Qi

334 178

999 363

278 242

744 388

797 359

923 141

723 248

590 202

956 700

634 682

Yi

0,05

0,16

0,04

0,12

0,13

0,15

0,11

0,09

0,15

1,00

(Yi— Yсер)2

0,0034

0,0021

0,0045

0,0000

0,0002

0,0012

0,0000

0,0003

0,0016

0,0134

у2 = 0,1111*0,0134 = 0,0015.

· нерівність між лідерами та межа олігополії. Для цього потрібно розрахувати індекс Лінда з такою формулою:

, де

де K — кількість великих суб'єктів господарювання (від 2 до N); Qі — відношення середньої частки ринку і-их суб'єктів господарювання до частки К-их суб'єктів господарювання; і - кількість провідних суб'єктів господарювання серед К великих суб'єктів господарювання.

, де

де Аі — загальна частка ринку, що припадає на і-их суб'єктів господарювання; Ак — частка ринку, що припадає на К великих суб'єктів господарювання.

k=2

Q1=

1,06

L2=

0,53

k=3

Q1=

1,15

Q2=

1,23

L3=

0,4

k=4

Q1=

1,26

Q2=

1,35

Q3=

1,41

L4=

0,34

k=5

Q1=

1,34

Q2=

1,43

Q3=

1,46

Q4=

1,40

L5=

0,28

k=6

Q1=

1,40

Q2=

1,48

Q3=

1,48

Q4=

1,41

Q5=

1,34

L6=

0,32

Отже, межа олігополії становить 6 підприємств.

· можливість продавців впливати на ринкову ціну. Для цього необхідно розрахувати індекс ентропії за такою формулою:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

Qi

334 178

999 363

278 242

744 388

797 359

923 141

723 248

59 002

95 670

634 682

Yi

0,05

0,16

0,04

0,12

0,13

0,15

0,11

0,09

0,15

1,00

Ln (1/Y i)

2,94

1,85

3,13

2,14

2,07

1,93

2,17

2,38

1,89

0,00

Yi* Ln (1/Y i)

0,16

0,29

0,14

0,25

0,26

0,28

0,25

0,22

0,29

2,13

Е = 2,13.

· нерівномірність розподілу змін у ринкових частках. Для цього необхідно розрахувати індекс Джині за такою формулою:

, де

де n — загальна кількість фірм; Аn — сума значень ознаки усіх одиниць сукупності; Аі — накопичене кумулятивне значення ознаки і найбільших одиниць сукупності.

№ фірми

Частка

Наростаючий підсумок

Середня

Площа чотирикутника

3

0,04

0,04

0,02

1

0,05

0,09

0,07

8

0,09

0,18

0,14

7

0,11

0,29

0,24

4

0,12

0,41

0,35

5

0,13

0,54

0,47

6

0,15

0,69

0,61

9

0,15

0,84

0,76

3

0,04

0,04

0,02

Разом

1.2 Аналіз конкурентного середовища та ринкової влади на ринку банківських послуг

1) Опишемо умови входу та виходу з ринку, для чого розрахуємо:

· норма входу:

Нвх =, де

де Нвх — норма входу (оптимальне значення 40%); Кн — кількість фірм, які ввійшли в ринок (нові фірми); Кз — загальна кількість фірм (старі та нові);

Нвх = 4/9 = 0,44;

· норма проникнення:

Нпр = ,

де Нпр — норма проникнення (оптимальне значення 13−18%); Qн — обсяг випуску фірм, що ввійшли на ринок; Qз — галузевий випуск;

Нпр = (809 368+390735+803 137+36755)/6 346 821 = 0,32

· показник росту, який рівний періоду часу, який необхідний для досягнення фірмами, які увійшли в ринок, розмірів вже існуючих на ринку фірм (в роках) (оптимальне значення Т = 24 роки).

Т = 35 років.

· норма виходу:

Нвих = ,

де Нвих — норма виходу; Кв — кількість фірм, які вийшли з ринку; Кд — кількість фірм, які залишились на ринку (визначається як різниця між Кз та Кв).

Нвих = 4/(9−4) = 0,8

· процент виживання:

Пвиж = ,

де Пвиж — процент виживання; Кн — кількість фірм, які ввійшли на ринок; Кнд — кількість фірм, з тих, які увійшли на ринок і залишились на ньому. Оптимальне значення процента виживання рівне 1.

Пвиж = 4/2 = 2

2) Опис вхідних та вихідних бар'єрів, які існують на ринку. Результати розрахунку показників та характеристика вхідних і вихідних бар'єрів наводяться у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1 Характеристика конкурентного середовища на ринку банківських послуг

№ з/п

Показник

Кількісне вираження

Характеристика

1

Норма входу

0,44

норма входу є більшою за оптимальне значення, отже на ринок входять нові суб'єкти господарювання в більшому обсязі, ніж це необхідно, а отже вхідні бар'єри є занизькі.

2

Норма проникнення

0,32

дуже легко проникнути на ринок, оскільки норма проникнення має більше за оптимальне значення, що теж свідчить про надто низькі вхідні бар'єри.

3

Показник росту

35

хоча на ринок ввійти легко, проте досягти значного росту дуже важко, оскільки показник росту значно вищий від оптимального значення.

4

Норма виходу

0,8

вихід з ринку не є легким, адже кількість суб'єктів господарювання, що вийшли з ринку є меншою, ні тих, що залишились.

5

Процент виживання

2

процент виживання є негативним, оскільки є більшим 1, а це свідчить про те, що більшість суб'єктів господарювання, які ввійшли на ринок залишають його.

6

Вхідні бар'єри

існують такі вхідні бар'єри:

— економічні бар'єри (податкова, кредитна, інвестиційна, цінова політика держави, термін окупності капіталовкладень, наявність неплатежів, заборгованостей);

— бар'єри капітальних витрат або обсягу інвестицій, що необхідні для вступу на цей ринок;

— адміністративні бар'єри (процедури офіційної реєстрації підприємств, видача ліцензій на право діяльності, надання приміщень, земельних ділянок).

7

Вихідні бар'єри

До вихідних бар'єрів належать:

необхідність списання великих інвестицій;

доступ до фінансових ринків;

інституційні бар'єри (втручання уряду, значні витрати на ліквідацію підприємства, витрати, пов’язані з процедурою банкрутства підприємств).

3) Характеристика ринкової влади споживачів, постачальників та учасників економічної концентрації.

Таблиця 2 Аналіз ринкової влади на ринку банківських послуг

№ з/п

Суб'єкт ринкової влади

Характеристика ринкової влади

1

Споживачі

Влада споживачів на цьому ринку майже відсутня, оскільки на ринку присутня велика кількість різного роду груп споживачів.

Існують товари замінники, які постачають небанківські фінансові установи, а саме страхові компанії, фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки тощо.

2

Постачальники

Постачальниками банківських послуг в Україні здебільшого є великі промислово-фінансові групи та іноземні інвестори, зокрема: Промислово фінансова група «Приват», Група капіталу PKO BP, Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, UniCredit Group тощо.

3

Учасники концентрації

Після здійснення концентрації, основний її учасник зможе значно посилити свою ринкову владу, оскільки отримає контроль над іншими суб'єктами господарювання, які раніше були його конкурентами.

РОЗДІЛ 2. Характеристика здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг

2.1 Інформація про концентрацію

Згідно ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є:

1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Метою набуття безпосереднього контролю одним суб'єктом господарювання над кількома суб'єктами господарювання є захоплення більшого сегменту ринку споживачів банківських послуг, узгодження стратегії та політики на ринку та збільшення рівню впливу на ринок банківських послуг України.

2.2 Аналіз учасників економічної концентрації

Ситуація на ринку полягає в тому, що один із найбільших банків на теренах України ПАТ КБ «ПриватБанк» намагається набути безпосереднього контролю над іншими учасниками ринку, а саме, ПАТ «КРЕДОБАНК, АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Оксі Банк».

Усі перелічені суб'єкти господарювання здійснюють такі види господарської діяльності:

· залучення коштів на депозити;

· розрахунково-касове обслуговування;

· інкасація коштів, векселів, платіжних та розрахункових документів;

· купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

· видача банківських гарантій;

· кредитування (включаючи житлове кредитування або іпотеку);

· факторинг;

· форфейтинг;

· грошові перекази;

· управління активами;

· довірче управління фінансовими ресурсами;

· депозитарні послуги;

· брокерські послуги;

· фінансове консультування.

Таблиця 3 Аналіз учасників економічної концентрації

Назва учасників

Назва показника

Кількісне чи вартісне вираження

1

2

3

4

1.

ПАТ «Оксі Банк»

Економічні:

Прибуток

43 582

Рентабельність

9,79

Собівартість

449 497

Ціна

4

Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

46 993

за кордоном, тис. грн.

37 162

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

68 635

за кордоном, тис. грн.

46 854

3. Частка ринку в Україні, %

0,05

2.

АТ «Укрексімбанк»

Економічні:

Прибуток

616 700

Рентабельність

9,79

Собівартість

6 360 579

Ціна

42

Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

50 961

за кордоном, тис. грн.

46 460

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

128 164

за кордоном, тис. грн.

35 431

3. Частка ринку в Україні, %

0,09

3.

ПАТ «КРЕДОБАНК»

Економічні:

Прибуток

1 117 919

Рентабельність

9,79

Собівартість

11 530 110

Ціна

29

Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

41 803

за кордоном, тис. грн.

20 710

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

230 626

за кордоном, тис. грн.

201 312

3. Частка ринку в Україні,%

0,15

4.

ПАТ КБ «Приватбанк»

Економічні:

Прибуток

1 905 147

Рентабельність

9,79

Собівартість

19 649 494

Ціна

122

Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

64 120

за кордоном, тис. грн.

12 451

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

151 821

за кордоном, тис. грн.

23 049

3. Частка ринку в Україні,%

0,25

РОЗДІЛ 3. Оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг

3.1 Оцінювання змін у ринковій владі

Таблиця 4 Аналіз змін у ринковій владі, яка існує на ринку банківських послуг

№ з/п

Суб'єкти ринкової влади

Характеристика ринкової влади після здійснення концентрації

Напрям зміни

Чинник впливу

1.

Споживачі

Як і до концентрації на ринку банківських послуг споживачі не мають значної ринкової влади.

Не змінилося

2.

Постачальники

Як і до концентрації вплив ринкової влади постачальників не зміниться та залишатиметься на доволі високому рівні.

Не зміниться

3.

Учасники концентрації

Після здійснення концентрації учасники посилять свою ринкову владу. Це буде зумовлено тим, що ініціатор концентрації (ПАТ КБ «Приватбанк») контролюватиме значно більшу, ніж до концентрації частку ринку.

Посилиться

Значне зростання частки ринку

3.2 Аналіз змін у структурі ринку

Характеристика типу структури і моделі ринку, визначення нерівності розміру фірм, нерівності між лідерами та межі олігополії, можливості продавців впливати на ринкову ціну, нерівномірності розподілу змін у ринкових частках та оцінка зміни в умовах входження та виходу з ринку, вхідних і вихідних бар'єрів наведено у табл. 5.

Таблиця 5 Аналіз змін в конкурентному середовищі на ринку банківських послуг

№ з/п

Показник

Кількісне вираження

Напрям зміни

Характеристика зміни

1.

Норма входу

0,38

Зменшилась

Значення даного показника є меншим за оптимальне. Це означає, що на ринок після концентрації не можуть легко входити і залишатися нові СГ.

2.

Норма проникнення

0,27

Зменшилась

Значення показника наблизилось до свого оптимального значення, проте не досягнуло його.

3.

Показник росту

38

Збільшився

Новим СГ ще важче, ввійшовши на ринок, досягти розміру вже існуючих.

4.

Норма виходу

0,5

Зменшилась

Свідчить про підвищення вихідних бар'єрів.

5.

Процент виживання

2,5

Збільшення

Збільшення даного показника вказує на збільшення вихідних бар'єрів.

6.

Вхідні бар'єри

Таким чином як до концентрації, так і після неї, вхідні та вихідні бар'єри залишаються високими, що зумовлено специфікою галузі.

7.

Вихідні бар'єри

8.

Індекс Герфіндаля-Гіршмана

0,162

Збільшився

Помірно концентрований ринок. Монополістична конкуренція.

9.

Дисперсія часток фірм на ринку

0,0039

Збільшилась

Низьке значення й надалі вказує на відносно рівномірний розподіл ринкових часток.

10.

Індекс Лінда

6

Не змінився

Поріг олігополій залишився на тому ж рівні

11.

Індекс ентропії

1,39

Зменшився

Свідчить про підвищення рівня концентрації

12.

Індекс Джині

0,24

Збільшився

Вказує на збільшення нерівномірності розподілу ринкових часток

3.3 Аналіз змін показників учасників концентрації

господарювання банківський економічний конкурентний

Аналіз зміни показників господарської діяльності: економічні, вартісні показники, а також частка ринку показано у табл. 6.

Таблиця 6 Аналіз змін у показниках господарської діяльності учасників концентрації на ринку банківських

№ з/п

Назва учасника

Назва показника

Кількісне чи вартісне вираження

1.

ПАТ «Оксі Банк»

1. Економічні:

Прибуток

52 482

Рентабельність

0,12

Собівартість

445 002

Ціна

3

2. Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

48 403

за кордоном, тис. грн.

39 392

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

82 362

за кордоном, тис. грн.

65 596

3. Частка ринку в Україні, %

7

2.

АТ «Укрексімбанк»

1. Економічні:

Прибуток

868 579

Рентабельність

14

Собівартість

6 296 973

Ціна

34

2. Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

52 490

за кордоном, тис. грн.

49 247

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

153 797

за кордоном, тис. грн.

49 603

3. Частка ринку в Україні, %

11

3.

ПАТ «КРЕДОБАНК»

1. Економічні:

Прибуток

1 911 241

Рентабельність

18

Собівартість

11 299 508

Ціна

21

2. Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

43 057

за кордоном, тис. грн.

21 539

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

322 876

за кордоном, тис. грн.

281 837

3. Частка ринку в Україні, %

17

4.

ПАТ КБ «Приватбанк»

1. Економічні:

Прибуток

5 088 365

Рентабельність

31

Собівартість

17 684 545

Ціна

82

2. Вартісні:

Сума активів:

в Україні, тис. грн.

76 944

за кордоном, тис. грн.

13 198

Обсяг реалізації:

в Україні, тис. грн.

227 732

за кордоном, тис. грн.

32 269

3. Частка ринку в Україні, %

29

3.4 Визначення негативних наслідків економічної концентрації та позитивного ефекту для суспільних інтересів

Характеристика негативних наслідків та позитивного ефекту для суспільних інтересів, які виникли внаслідок здійснення економічної концентрації наведено у табл. 7.

Таблиця 7 Характеристика негативних наслідків економічної концентрації і позитивного ефекту для суспільних інтересів на ринку банківських послуг

№ з/п

Назва показника

Напрям зміни

Характеристика зміни

Негативні наслідки концентрації

1

Ринкова влада постачальників

=

Суб'єкти господарювання надалі залишаються дуже залежними від своїх постачальників.

2

Ринкова влада учасників концентрації

+

Учасники значно посилять свою ринкову владу, у зв’язку з тим, що контролюватимуть значно більшу, ніж до концентрації частку ринку.

3

Норма входу

-

Після здійснення концентрації на ринок входить значно менше нових СГ, що знижує конкуренцію.

4

Норма проникнення

-

Частка обсягу виробництва нових СГ в загальногалузевому обсязі випуску значно знизилась.

5

Дисперсія часток підприємств на ринку

+

Низьке значення й надалі вказує на відносно рівномірний розподіл ринкових часток.

Позитивні ефекти від концентрації

1

Прибуток учасників концентрації

+

Збільшення прибутку учасників концентрації, що спостерігається після їх злиття позитивно впливає на їх фінансовий стан.

2

Собівартість послуг учасників концентрації

-

Зниження собівартості послуг вказує на те, що концентрація має позитивний суспільний ефект.

3

Ціна послуг учасників концентрації

-

Зниження ціни відбулося за рахунок зниження собівартості послуг, що надаються учасниками концентрації.

4

Обсяг реалізації послуг учасників концентрації

+

Збільшення обсягу реалізації послуг учасників концентрації дозволило збільшити розмір прибутку та покращити фінансові показники, не підвищуючи при цьому ціни.

5

Сума активів учасників концентрації

+

Збільшення обсягу активів вказує на зростання частки власного капіталу та, відповідно, підвищенні показників автономності учасників концентрації.

РОЗДІЛ 4. Розроблення послідовності дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію

Таблиця 8

№ з/п

Назва учасника концентрації

Показники

Сума активів

Обсяг реалізації

в Україні

за кордоном

в Україні

за кордоном

тис. грн.

млн. євро

тис. грн.

млн. євро

тис. грн.

млн. євро

тис. грн.

млн. євро

1

ПАТ «Оксі Банк»

46 993

7,12

37 162

5,63

68 635

10,40

46 854

7,10

2

АТ «Укрексімбанк»

50 961

7,72

46 460

7,04

35 431

5,37

35 431

5,37

3

ПАТ «КРЕДОБАНК»

41 803

6,33

20 710

3,14

230 626

34,94

201 312

30,50

4

ПАТ КБ «Приватбанк»

64 120

9,72

12 451

1,89

151 821

23,00

23 049

3,49

5

Всього (усі часники)

203 877

30,89

116 783

17,69

486 513

73,71

306 646

46,46

6

Всього (1 і 2 учасник)

97 954

14,84

83 622

12,67

104 066

15,77

82 285

12,47

7

Всього (1 і 3 учасник)

88 796

13,45

57 872

8,77

299 261

45,34

248 166

37,60

8

Всього (1 і 4 учасник)

111 113

16,84

49 613

7,52

220 456

33,40

69 903

10,59

9

Всього (2 і 3 учасник)

92 764

14,06

67 170

10,18

266 057

40,31

236 743

35,87

10

Всього (2 і 4 учасник)

115 081

17,44

58 911

8,93

187 252

28,37

58 480

8,86

11

Всього (3 і 4 учасник)

105 923

16,05

33 161

5,02

382 447

57,95

224 361

33,99

Аналізуючи табл. 8, бачимо, що хоча сукупна вартість активів усіх учасників концентрації, у тому числі закордоном, не перевищує суму еквівалентну 12 млн. євро, враховуючи дію ч. 3 ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», обсяг реалізації продукції в тому числі за кордоном значно перевищує гранично допустиме значення. Окрім цього, вартість (сукупна вартість) активів та обсяг (сукупний обсяг) реалізації, у тому числі за кордоном більш як у двох суб'єктів господарювання перевищує суму еквівалентну 1 млн. євро у кожного. Таким чином, для учасника концентрації ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення у вигляді набуття контролю над іншими учасниками концентрації, попереднє отримання дозволу АМКУ є обов’язковим.

Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, а також їх розгляду та одержання висновків з питань концентрації суб'єктів господарювання встановлено «Положенням про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію).

При перевищенні вартісними показниками учасників концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 Положення, а також створенні ПФГ учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які в межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію, повинні звернутися із заявою про надання дозволу Комітету на концентрацію, у тому числі оренду, лізинг, концесію.

Заява подається у письмовій формі і повинна містити:

1. Найменування органу, в який подається заява.

2. Посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), який передбачає звернення в АМКУ, тервідділення.

3. Найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління і контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і т. п.).

4. Зміст дії, про надання дозволу на яку звертається заявник.

5. Найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та інше) учасників концентрації.

6. Перелік документів і відомостей, які додаються до заяви.

При набутті безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання шляхом безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується до заяви додаються:

· Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів господарювання, що набувають контроль та над якими набувається контроль, копії свідоцтв про реєстрацію підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в управління, оренду, лізинг, концесію чи відносно якого набувається право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується, та орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав щодо контролю.

· Проект договору про управління, оренду, лізинг, концесію, набуття у власність активів іншим способом або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.

· Копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить набуття контролю.

· Копії установчих документів (установчий договір, статут) учасників концентрації, зазначених у пунктах 2.3.2 та 2.3.3 Положення.

· Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок сумарних вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 2.

· Відомості про основні види діяльності кожного учасника концентрації, його частку на ринку (за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 3), які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2.3 Положення, дані про їх частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і за звітний період поточного року, а також інформацію про основні види діяльності утворюваного суб'єкта господарювання, оцінки його частки на загальнодержавних і регіональних товарних ринках.

Заява розглядається АМКУ протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду.

У разі відсутності підстав для заборони концентрації АМКУ приймає рішення про надання дозволу на концентрацію.

Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію.

Графічно послідовність вищенаведених дій можна зобразити так.

Рис. 1. Послідовність дій при отриманні дозволу на концентрацію

РОЗДІЛ 5. Визначення механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг

Визначення об'єкта, методу здійснення для усіх видів контролю: попереднього, поточного, наступного, а також характеристика можливих очікуваних результатів здійснення кожного з видів контролю наведено у табл. 9.

Таблиця 9 Характеристика механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг

№ з/п

Вид контролю

Об'єкт контролю

Метод контролю

Очікуваний результат

1

Попередній

Звернення учасників концентрації до органів АМКУ про намір здійснення концентрації

Процедура отримання попередніх висновків стосовно концентрації

Зменшення для підприємців ризику притягнення до відповідальності за здійснення концентрації без згоди АМКУ, процедура дозволить звернутись до органів АМКУ на будь-якому етапі підготовки до здійснення концентрації, спрогнозувати кінцевий результат

2

Поточний

Здійснення регулярної перевірки концентрації, що відбувається

ФДМУ повідомляє АМКУ про всі наявні випадки концентрації, що здійснюються через зазначений орган

Отримання підстав для розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді концентрації без отримання відповідного дозволу, якщо наявність такого дозволу необхідна, а підприємства-учасники так і не звернулись до АМКУ за його отриманням

3

Наступний

Нагляд АМКУ за концентрацією, що відбулась

Загальний механізм нагляду за діяльністю монопольного утворення, покладений не допустити зловживання подібних підприємств своїм монопольним чи домінуючим становищем

Рішення про надання дозволу про концентрацію приймається на основі визначеної необхідності існування економічної концентрації

ВИСНОВКИ

Здійснене у цьому курсовому проекті дослідження набуття безпосереднього контролю одним суб'єктом господарювання над кількома суб'єктами господарювання, а саме, набуття контролю ПАТ КБ «Приватбанк» над ПАТ «Оксі банк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Кредобанк», дозволяє зробити висновки про вплив економічної концентрації на структуру ринку, ринкову владу та показники господарської діяльності учасників концентрації.

Оцінювання змін у ринковій владі показали:

1) здійснення даної концентрації не чинить ніякого впливу на зміну ринкової влади споживачів на ринку банківських послуг. Ринкова влада споживачів як до так і після здійснення концентрації знаходиться на відносно низькому рівні;

2) не збільшується також і ринкова влада постачальників внаслідок концентрації на ринку банківських послуг та залишається як і попередньо на доволі високому рівні;

3) ринкова влада постачальників значно посилюється, оскільки суб'єкт господарювання який набув контролю над іншими значно зміцнив свої позиції у банківському секторі економіки України. Проте, така ситуація на ринку банківських послуг не передбачає монополізації цього ринку, що пояснюється значною кількістю конкурентів.

З огляду на розраховані показники входження та виходу в галузь можна стверджувати:

· знизилися показники норми входження, норми проникнення та показник росту, що свідчить про ріст бар'єрів входу на ринок банківських послуг;

· зменшення показника норми виходу та проценту виживання свідчить про підвищення бар'єрів виходу з ринку;

Не зважаючи на вищеописані негативні зміни від здійснення концентрації показники господарської діяльності суб'єктів господарювання характеризуються суттєвим зростанням. Спостерігається зростання прибутку, що зумовлено збільшенням обсягів надання послуг при одночасному зниженні ціни. В учасників спостерігаємо підвищення рівня рентабельності виробництва. Варто відзначити і зростання суми активів у всіх чотирьох учасників концентрації як в Україні так і за кордоном.

Основними результатами від здійснення концентрації є збільшення прибутку учасників концентрації, зниження собівартості послуг, зниження ціни, збільшення обсягу реалізації послуг учасників концентрації, збільшення обсягу активів.

Відтак, можна стверджувати, що позитивні наслідки від здійснення концентрації значно переважають над її негативними наслідками. Отже, орган Антимонопольного комітету України при таких обставинах повинен надати відповідний дозвіл на здійснення концентрації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Михальчишин Н. Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво «Манускрипт», 2010. — 352 с.

2. Михальчишин Н. Л. Регулювання діяльності природних монополій: Навчальний посібник. — Львів, 2009. — 200 с.

3. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р.

4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11. 01. 2001р., зі змінами і доповненнями.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой