Багатокритеріальна задача лінійного програмування

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Завдання

Розв’язати багатокритеріальну задачу лінійного програмування з отриманням компромісного розв’язку за допомогою теоретико-ігрового підходу.

Задача (варіант 1):

Z1= x1+2x2+x3 max

Z2= — x1 —2x2+x3+x4 min

Z3= -2x1 —x2+x3+x4 max

з обмеженнями

2x1 —x2+3x3+4x4 10

x1+x2+x3 —x4 5

x1+2x2 —2x3+4x4 12

x 0

2. Теоретичні відомості

У цій роботі реалізовано вирішування таких задач лінійного програмування: розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації, тобто пошук компромісного рішення для задач з кількома функціями мети.

Ця задача така:

Задано об'єкт управління, що має n входів і k виходів. Вхідні параметри складають вектор X = {xj},. Кожен з вхідних параметрів може мати обмеження, що накладене на область його значень. В програмі підтримуються параметри без обмежень на значення, і з обмеженнями невід'ємності (з областю). Також на комбінації вхідних значень можуть бути накладені обмеження як система лінійних рівнянь або нерівностей:

Вихідні сигнали об'єкта є лінійними комбінаціями вхідних сигналів. Для досягнення ефективності роботи об'єкта управління частину вихідних сигналів треба максимізувати, інші - мінімізувати, змінюючи вхідні сигнали і дотримуючись обмежень на ці сигнали (задоволення усіх нерівностей, рівнянь і обмежень області значень кожного з вхідних параметрів). Тобто вихідні сигнали є функціями мети від вхідних:

Як правило, для багатокритеріальної задачі не існує розв’язку, який би був найкращим (оптимальним) для усіх функцій мети одночасно. Проте можна підібрати такий розв’язок, який є компромісним для усіх функцій мети (в точці цього розв’язку кожна з функцій мети якнайменше відхиляється від свого оптимального значення в заданій системі умов (обмежень).

Тут реалізовано пошук компромісного розв’язку за допомогою теоретико-ігрового підходу, що був розроблений під керівництвом доцента ХАІ Яловкіна Б. Д. Цей підхід дозволяє знайти компромісний розв’язок з мінімальним сумарним відхиленням всіх виходів (значень функцій мети) від їхніх екстремальних значень за даної системи обмежень.

Йде пошук компромісного вектора значень змінних в такому вигляді:

тут — вектор, що оптимальний для i-го критерію (функції мети); i — вагові коефіцієнти.

Для отримання цього вектора виконуються такі кроки розв’язування:

1) Розв’язується k однокритеріальних задач ЛП за допомогою симплекс-методу (для кожної з функцій мети окремо, з тією самою системою обмежень, що задана для багатокритеріальної задачі). Так отримуємо k оптимальних векторів значень змінних (для кожної з цільових функцій — свій).

2) Підраховуються міри неоптимальності для всіх можливих підстановок кожного вектора значень змінних у кожну з функцій мети, за такою формулою:

де Cj — вектор коефіцієнтів j-ої функції мети;

X*i — вектор, що оптимальний для i-ої функції мети;

X*j — вектор, що оптимальний для j-ої функції мети;

Всі ці міри неоптимальності складають квадратну матрицю, рядки якої відповідають k оптимальним векторам X*i для кожної функції мети, а стовпці - k функціям мети Cj. Ця матриця розглядається як платіжна матриця матричної гри двох партнерів X* і Z, що визначена множиною стратегій X*={X*1, …, X*k} першого гравця, і Z={C1X, …, CkX} другого. Всі міри неоптимальності є недодатними, і є коефіцієнтами програшу першого гравця. На головній діагоналі вони рівні нулю (бо є мірами неоптимальності оптимального вектора для своєї ж функції).

3) Матриця мір неоптимальності заміняється еквівалентною їй матрицею додаванням до кожної міри неоптимальності, тобто найбільшого з абсолютних значень всіх мір. Якщо таке найбільше значення рівне нулю, то всі міри рівні нулю, і в такому випадку замість нього до усіх мір додається число 1. В результаті отримуємо матрицю з невід'ємними елементами. На головній діагоналі усі вони рівні максимальному значенню. Така заміна матриці не змінює рішення гри, змінює тільки її ціна. Тобто тепер гра має вигляд не гри програшів, а гри з пошуком максимального виграшу. Для пошуку оптимальної стратегії для першого гравця гра подається як пара взаємнодвоїстих однокритеріальних задач ЛП. Для першого гравця потрібні значення змінних двоїстої задачі:

v1=

v2=

vk=

W=

-

-

-

1

-u1

=

1

-u2

=

1

.

.

.

.

.

-uk

=

1

1

Z =

-1

-1

-1

0

Розв’язавши цю задачу і отримавши оптимальні значення max (Z) = min (W), що досягаються при значеннях змінних двоїстої задачі, можна обчислити вагові коефіцієнти для компромісного розв’язку багатокритеріальної задачі:

,

Компромісний вектор значень змінних для багатокритеріальної задачі є лінійною комбінацією оптимальних векторів кожної функції мети. Це сума векторів, що помножені кожен на свій ваговий коефіцієнт:

Підставивши цей компромісний вектор в кожну функцію мети багатокритеріальної задачі отримуємо компромісні значення цих функцій.

3. Вирішування

Рівняння, нерівності та функції записуються у таблицю:

Розв’язування задачі ЛП для кожної функції мети окремо:

Пошук оптимального розв’язку для функції Z1

Задача для симплекс-метода з функцією Z1

Незалежних змінних немає.

Виключення 0-рядків: немає.

Опорний розв’язок: готовий (усі вільні члени невід'ємні).

Пошук оптимального розв’язку:

Результат для прямої задачі:

У рядку-заголовку:

— x1 = 0;

— y2 = 0;

— y1 = 0;

— y3 = 0;

У стовпці-заголовку:

x3 = 2,33 333 333 333 333;

x2 = 4,55 555 555 555 556;

x4 = 1,88 888 888 888 889;

Функція мети: Z1 = 11,4 444 444 444 444.

Пошук оптимального розв’язку для функції Z2

Функцію Z2, що мінімізується, замінили на протилежну їй — Z2, що максимізується. Запис для вирішування симплекс-методом максимізації

Незалежних змінних немає.

0-рядків немає.

Опорний розв’язок: готовий.

Пошук оптимального:

Після отримання розв’язку максимізації для — Z2, взято протилежну до неї функцію Z2, і отримано розв’язок мінімізації для неї

Результат для прямої задачі:

У рядку-заголовку:

— x1 = 0;

— y2 = 0;

— x3 = 0;

— y3 = 0;

У стовпці-заголовку:

y1 = 14;

x2 = 5,33 333 333 333 333;

x4 = 0,333 333 333 333 333;

Функція мети: Z2 = -10,3 333 333 333 333.

Пошук оптимального розв’язку для функції Z3

Задача для симплекс-методу максимізації

Незалежних змінних і 0-рядків немає.

Опорний розв’язок вже готовий.

Пошук оптимального:

Результат для прямої задачі:

У рядку-заголовку:

— x1 = 0;

— x2 = 0;

— y1 = 0;

— x4 = 0;

У стовпці-заголовку:

x3 = 3,33 333 333 333 333;

y2 = 1,66 666 666 666 667;

y3 = 18,6 666 666 666 667;

Функція мети: Z3 = 3,33 333 333 333 333.

Підрахунок мір неоптимальності

Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети, стовпець вільних членів і заголовки задачі ЛП, що будуть використані далі

До мір додана найбільша за модулем міра . Матриця у формі задачі ЛП

Розв’язування ігрової задачі:

Незалежних змінних немає.

0-рядків немає.

Опорний розв’язок вже готовий.

Пошук оптимального розв’язку:

Результат для двоїстої задачі (відносно розв’язаної):

У рядку-заголовку:

u1 = 0,402 684 563 758 389;

u3 = 0,174 496 644 295 302;

v1 = 0,319 280 641 167 655;

У стовпці-заголовку:

— v3 = 0;

— v2 = 0;

— u2 = 0;

Функція мети: Z = 0,577 181 208 053 691.

############

Вагові коефіцієнти (Li[Func]=ui/W (U)):

l[Z1] = 0,697 674 418 604 651

l[Z2] = 0

l[Z3] = 0,302 325 581 395 349

Компромісні значення змінних

x1 = 0

x2 = 3,17 829 457 364 341

x3 = 2,63 565 891 472 868

x4 = 1,31 782 945 736 434

Компромісні значення функцій мети:

Z1 = 8,9 922 480 620 155

Z2 = -2,4 031 007 751 938

Z3 = 0,775 193 798 449 612

Вирішування закінчено. Успішно.

4. Текст програми

Модуль опису класу, що виконує роботу з задачами ЛП:

unit UnMMDOpr;

interface

Uses SysUtils, Types, Classes, Forms, Controls, StdCtrls, Dialogs, Graphics,

Grids, UControlsSizes, Menus;

Const sc_CrLf=Chr (13)+Chr (10);

sc_Minus='-';

sc_Plus='+';

sc_Equal='=';

sc_NotEqual='< >';

sc_Mul='*';

sc_Space=' ';

sc_KrKm='; ';

sc_BrOp=' ('; sc_BrCl=')';

sc_XVarName='x';

sc_YFuncName='y';

sc_DualTaskFuncNameStart='v';

sc_DualTaskVarNameStart='u';

sc_RightSideValsHdr='1';

sc_DestFuncHdr='Z';

sc_DualDestFuncHdr='W';

sc_TriSpot='…'; sc_Spot='. ';

sc_DoubleSpot=': ';

sc_DoubleQuot='"';

lwc_DependentColor: TColor=$ 2 804 000;

lwc_IndependentColor: TColor=$ 02FF8000;

lwc_RightSideColColor: TColor=$ 02FFD7AE;

lwc_HeadColColor: TColor=$ 2 808 040;

lwc_FuncRowColor: TColor=$ 02C080FF;

lwc_DestFuncToMaxNameColor: TColor=$ 2 4049FF;

lwc_DestFuncToMinNameColor: TColor=$ 02FF4940;

lwc_DestFuncValColor: TColor=$ 02A346FF;

lwc_ValInHeadColOrRowColor: TColor=$ 025A5A5A;

lwc_SolveColColor: TColor=$ 02AAFFFF;

lwc_SolveRowColor: TColor=$ 02AAFFFF;

lwc_SolveCellColor: TColor=$ 0200FFFF;

bc_FixedRows=2; bc_FixedCols=1;

{Кількість стовпців перед стовпцями змінних та після них,

які можна редагувати, для редагування таблиці задачі

лінійного програмування (максимізації чи мінімізації функції): }

bc_LTaskColsBeforeVars=1; bc_LTaskColsAfterVars=1;

bc_LTaskRowsBeforeVars=bc_LTaskColsBeforeVars;

bc_LineEqM1ColsBeforeVars=1;

bc_LineEqM2ColsAfterVars=1;

bc_NotColored=-1;

bc_Negative=-1; bc_Zero=0; bc_Positive=1;

bc_MenuItemColorCircleDiameter=10;

sc_DependentVar='Залежна змінна (> =0)';

sc_IndependentVar='Незалежна змінна (будь-яке дійсне число)';

sc_FreeMembers='Вільні члени (праві сторони рівнянь)';

sc_InequalFuncName='Назва функції умови-нерівності';

sc_DestFuncCoefs='Рядок коефіцієнтів функції мети';

sc_DestFuncName='Назва функції мети';

sc_DestFuncToMaxName=sc_DestFuncName+', що максимізується';

sc_DestFuncToMinName=sc_DestFuncName+', що мінімізується';

sc_OtherType='Інший тип';

sc_DestFuncVal='Значення функції мети';

sc_ValInHeadColOrRow='Число у заголовку таблиці';

sc_SolveCol='Розв''язувальний стовпець';

sc_SolveRow='Розв''язувальний рядок';

sc_SolveCell='Розв''язувальна комірка';

Type

TWorkFloat=Extended; {тип дійсних чисел, що використовуються}

TSignVal=-1. 1;

{Ідентифікатор для типу елемента масиву чисел та імен змінних.

Типи змінних: залежні, незалежні, функції (умови-нерівності).

Залежні змінні — це змінні, для яких діє умова невід'ємності: }

THeadLineElmType=(bc_IndependentVar, bc_DependentVar, bc_FuncVal, bc_Number,

bc_DestFuncToMax, bc_DestFuncToMin, bc_OtherType);

THeadLineElmTypes=set of THeadLineElmType;

TVarNameStr=String[7]; {короткий рядок для імені змінної}

TValOrName=record {Елемент-число або назва змінної: }

ElmType: THeadLineElmType;

Case byte of

1: (AsNumber: TWorkFloat); {для запису числа}

2: (AsVarName: TVarNameStr; {для запису назви змінної}

{Для запису номера змінної по порядку в умові задачі (в рядку

чи стовпці-заголовку): }

VarInitPos: Integer;

{Відмітка про те, що змінна була у рядку-заголовку (True), або

у стовпцю-заголовку (False): }

VarInitInRow: Boolean);

End;

TValOrNameMas=array of TValOrName; {тип масиву для заголовків матриці}

TFloatArr=array of TWorkFloat; {тип масиву дійсних чисел}

TFloatMatrix=array of TFloatArr; {тип матриці чисел}

TByteArr=array of Byte; {масив байтів — для поміток для змінних}

TByteMatrix=array of TByteArr;

{Стани об'єкта форматування таблиці у GrowingStringGrid: }

TTableFormatState=(fs_EnteringEqs, fs_EnteringLTask, fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask,

fs_NoFormatting, fs_FreeEdit);

{Тип переходу до двоїстої задачі: від задачі максимізації до

задачі мінімізації, або навпаки. Ці два переходи виконуються за

різними правилами (різні правила зміни знаків «< =» та «> =»

при переході від нерівностей до залежних змінних, і від залежних змінних

до нерівностей). І двоїсті задачі для максимізації і мінімізації

виходять різні}

TDualTaskType=(dt_MaxToMin, dt_MinToMax);

{Процедури для форматування екранної таблиці GrowingStringGrid під час

роботи з нею у потрібному форматі, а також для вирішування

задач ЛП і відображення проміжних чи кінцевих результатів у

такій таблиці: }

TGridFormattingProcs=class (TObject)

Private

{Робочі масиви: }

CurHeadRow, CurHeadCol: TValOrNameMas; {заголовки таблиці}

CurTable: TFloatMatrix; {таблиця}

{Масиви для зберігання умови (використовуються для

багатокритеріальної задачі): }

CopyHeadRow, CopyHeadCol: TValOrNameMas; {заголовки таблиці}

CopyTable: TFloatMatrix; {таблиця}

InSolving, SolWasFound, WasNoRoots, WasManyRoots,

EqM1TaskPrepared, EqM2TaskPrepared, LTaskPrepared: Boolean;

{Прапорець про те, що вміст CurGrid ще не був прочитаний

даним об'єктом з часу останнього редагування його користуваем: }

CurGridModified: Boolean;

{В режимах розв’язування (CurFormatState=fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask)

- координати розв’язувальної комірки у GrowingStringGrid

(відносно екранної таблиці);

в режимах редагування (CurFormatState=fs_EnteringEqs, fs_EnteringLTask)

- координати комірки, для якої викликано контекстне меню

(відносно верхньої лівої комірки таблиці коефіцієнтів (що має

тут координати [0,0])): }

CurGridSolveCol, CurGridSolveRow: Integer;

{Номери стовпця і рядка-заголовків у CurGrid: }

CHeadColNum, CHeadRowNum: Integer;

{Режим форматування і редагування чи розв’язування задачі: }

CurFormatState: TTableFormatState;

{Екранна таблиця для редагування чи відображення результатів: }

CurGrid: TGrowingStringGrid;

CurOutConsole: TMemo; {поле для відображення повідомлень}

{Адреси обробників подій екранної таблиці CurGrid, які цей

об'єкт заміняє своїми власними: }

OldOnNewCol: TNewColEvent;

OldOnNewRow: TNewRowEvent;

OldOnDrawCell: TDrawCellEvent;

OldOnDblClick: TNotifyEvent;

OldOnMouseUp: TMouseEvent;

OldOnSetEditText: TSetEditEvent;

{Процедура встановлює довжину рядка-заголовка CurHeadRow відповідно

до ширини екранної таблиці CurGrid і заповнює нові елементи

значеннями за змовчуванням. Використовується при зміні розмірів

екранної таблиці. Після її виклику можна вказувати типи змінних

у рядку-заголовку (користувач вибирає залежні та незалежні): }

Procedure UpdateLTaskHeadRowToStrGrid (SGrid: TStringGrid);

{Процедура для підтримки масиву стовпця-заголовка під час

редагування таблиці. Встановлює довжину масиву відповідно до висоти

екранної таблиці і координат вписування в неї таблиці задачі,

заповнює нові комірки значеннями за змовчуванням: }

Procedure UpdateLTaskHeadColToStrGrid (SGrid: TStringGrid;

NewRows: array of Integer);

{Функції для переходів з одного режиму до іншого: }

Procedure SetNewState (Value: TTableFormatState);

Function PrepareToSolveEqsWithM1: Boolean;

Function PrepareToSolveEqsWithM2: Boolean;

Function PrepareToSolveLTask: Boolean;

Procedure SetNewGrid (Value: TGrowingStringGrid); {перехід до нового CurGrid}

Procedure SetNewMemo (Value: TMemo); {перехід до нового CurOutConsole}

{Процедури форматування GrowingStringGrid для набору таблиці

лінійних рівнянь: }

procedure EditLineEqsOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure EditLineEqsOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

procedure EditLineEqsOnDrawCell (Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

{Процедура форматування GrowingStringGrid відображення таблиці

у процесі розв’язання системи рівнянь способом 1 і 2: }

procedure SolveLineEqsM1OrM2OnDrawCell (Sender: TObject;

ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);

{Процедури форматування GrowingStringGrid для набору таблиці

задачі максимізації чи мінімізації лінійної форми (функції з

умовами-нерівностями чи рівняннями): }

procedure EdLineTaskOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure EdLineTaskOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

procedure EdLineTaskOnDrawCell (Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

procedure EdLineTaskOnDblClick (Sender: TObject);

{Процедура реагує на відпускання правої кнопки миші на

комірках рядка-заголовка та стовпця-заголовка таблиці.

Формує та відкриває контекстне меню для вибору типу комірки із можливих

типів для цієї комірки: }

procedure EdLineTaskOnMouseUp (Sender: TObject;

Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

{Процедура перевіряє наявність об'єкта TPopupMenu. Якщо його немає

(SGrid. PopupMenu=Nil), то створює новий.

Видаляє усі пунтки (елементи, теми) з меню: }

Procedure InitGridPopupMenu (SGrid: TStringGrid);

{Додає пункт меню для вибору типу комірки в таблиці з заданим

написом SCaption і кругом того кольору, що асоційований з даним

типом SAssocType. Для нового пункту меню настроює виклик

процедури обробки комірки для задавання їй обраного типу SAssocType.

Значення SAssocType записує у поле Tag об'єкта пункту меню: }

Procedure AddCellTypeItemToMenu (SMenu: TPopupMenu;

SCaption: String; IsCurrentItem: Boolean; SAssocType: THeadLineElmType;

ToSetReactOnClick: Boolean=True);

{Обробник вибору пункту в меню типів для комірки

рядка - чи стовпця-заголовка. }

Procedure ProcOnCellTypeSelInMenu (Sender: TObject);

{Процедури для нумерації рядків і стовпців при відображенні

таблиць у ході вирішення задачі, або з результатами. Лише

проставляють номери у першому стовпцю і першому рядку: }

procedure NumerationOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure NumerationOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

{Процедура для реагування на редагування вмісту комірок

під час редагування вхідних даних. Встановлює прапорець

CurGridModified: =True про те, що екранна таблиця має зміни: }

procedure ReactOnSetEditText (Sender: TObject; ACol, ARow: Longint;

const Value: string);

{Зчитує комірку з екранної таблиці в рядок-заголовок.

Вхідні дані:

SCol — номер комірки у рядку-заголовку.

Для екранної таблиці використовуються координати комірки відповідно до

координат рядка-заголовка та стовпця заголовка (верхнього лівого кута

таблиці з заголовками): HeadColNumInGrid і HeadRowNumInGrid: }

Procedure ReadHeadRowCell (SCol: Integer);

{Зчитує комірку з екранної таблиці в стовпець-заголовок.

Вхідні дані:

SRow — номер комірки у стовпці-заголовку.

Для екранної таблиці використовуються координати комірки відповідно до

координат рядка-заголовка та стовпця заголовка (верхнього лівого кута

таблиці з заголовками): HeadColNumInGrid і HeadRowNumInGrid: }

Procedure ReadHeadColCell (SRow: Integer);

{Процедура для зчитування таблиці та її заголовків із CurGrid: }

Function ReadTableFromGrid: Boolean;

{Процедура для відображення таблиці та її заголовків у CurGrid: }

Function WriteTableToGrid (SHeadColNum, SHeadRowNum: Integer;

ToTuneColWidth: Boolean=True): Boolean;

{Визначення розмірів таблиці задачі, і корегування довжини

заголовків таблиці та зовнішнього масиву таблиці (масиву масивів): }

Procedure GetTaskSizes (Var DWidth, DHeight: Integer);

{Жорданове виключення за заданим розв’язувальним елементом матриці: }

Function GI (RozElmCol, RozElmRow: Integer;

Var SDHeadRow, SDHeadCol: TValOrNameMas; Var SDMatrix: TFloatMatrix;

Var DColDeleted: Boolean; ToDoMGI: Boolean=False;

ToDelColIfZeroInHRow: Boolean=True): Boolean;

{Відображення таблиці, обробка віконних подій доки користувач не

скомандує наступний крок (якщо користувач не скомандував вирішувати

до кінця): }

Procedure WaitForNewStep (HeadColNum, HeadRowNum: Integer);

{Пошук ненульової розв’язувальної комірки для вирішування системи

рівнянь (починаючи з комірки [CurRowNum, CurColNum]): }

Function SearchNozeroSolveCell (CurRowNum,

CurColNum, MaxRow, MaxCol: Integer;

HeadRowNum, HeadColNum: Integer;

ToSearchInRightColsToo: Boolean=True): Boolean;

{Зміна знаків у рядку таблиці і відповідній комірці у

стовпці-заголовку: }

Procedure ChangeSignsInRow (CurRowNum: Integer);

{Зміна знаків у стовпці таблиці і відповідній комірці у

рядку-заголовку: }

Procedure ChangeSignsInCol (CurColNum: Integer);

{Функція переміщує рядки таблиці CurTable (разом із відповідними

комірками у стовпці-заголовку CurHeadCol) з заданими типами комірок

стовпця-заголовка вгору.

Повертає номер найвищого рядка із тих, що не було задано

переміщувати вгору (вище нього — ті, що переміщені вгору): }

Function ShiftRowsUp (SHeadColElmTypes: THeadLineElmTypes;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False): Integer;

{Аналогічна до ShiftRowsUp, але переміщує вниз.

Повертає номер найвищого рядка із тих, що переміщені вниз (вище

нього — рядки тих типів, що не було задано переміщувати донизу): }

Function ShiftRowsDown (

SHeadColElmTypes: THeadLineElmTypes;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False): Integer;

{Вирішування системи лінійних рівнянь способом 1: }

Function SolveEqsWithM1: Boolean;

{Вирішування системи лінійних рівнянь способом 2: }

Function SolveEqsWithM2: Boolean;

{Вирішування задачі максимізації лінійної форми (що містить

умови-нерівності, рівняння та умови на невід'ємність окремих

змінних і одну функцію мети, для якої треба знайти максимальне

значення): }

Function SolveLTaskToMax (DualTaskVals: Boolean): Boolean;

Function PrepareDFuncForSimplexMaximize: Boolean;

Function PrepareDestFuncInMultiDFuncLTask (SFuncRowNum,

MinDestFuncRowNum: Integer): Boolean;

{Процедура зчитує значення функції мети у таблиці розв’язаної

однокритеріальної задачі, і значення усіх змінних або функцій

в цьому розв’язку. Відображає значення цих змінних,

функцій-нерівностей, і функції мети в Self. CurOutConsole: }

Procedure ShowLTaskResultCalc (DualTaskVals: Boolean);

{Процедура зчитує значення функції мети у таблиці розв’язаної

однокритеріальної задачі, і значення усіх змінних або функцій в

цьому розв’язку: }

Procedure ReadCurFuncSolution (Var SDValVecs: TFloatMatrix;

Var SDDestFuncVals: TFloatArr; SVecRow: Integer;

ToReadFuncVals: Boolean; DualTaskVals: Boolean);

Procedure BuildPaymentTaskOfOptim (

Const SOptimXVecs: TFloatMatrix; Const SOptimFuncVals: TFloatArr;

SFirstDFuncRow: Integer);

Procedure CalcComprVec (Const SVarVecs: TFloatMatrix;

Const SWeightCoefs: TFloatArr; Var DComprVec: TFloatArr);

Function CalcDFuncVal (Const SVarVec: TFloatArr;

SDestFuncRowNum: Integer): TWorkFloat;

{Вирішування задачі багатокритеріальної оптимізації лінійної

форми з використанням теоретико-ігрового підходу.

Умовою задачі є умови-нерівності, рівняння та умови на

невід'ємність окремих змінних, і декілька функцій мети, для

яких треба знайти якомога більші чи менші значення.

Функція повертає ознаку успішності вирішування: }

Function SolveMultiCritLTask: Boolean;

{Процедури для зміни позиціювання таблиці з заголовками у

екранній таблиці CurGrid. Працюють лише у режимі fs_FreeEdit: }

Procedure SetHeadColNum (Value: Integer);

Procedure SetHeadRowNum (Value: Integer);

public

{Прапорці для керування кроками вирішування:

Continue — продовжити на один крок;

GoToEnd — при продовженні йти всі кроки до кінця вирішування без

відображення таблиці на кожному кроці;

Stop — припинити вирішування.

Для керування прапорці можуть встановлюватися іншими потоками

програми, або і тим самим потоком (коли процедури даного класу

викликають Application. ProcessMessages): }

Continue, GoToEnd, Stop: Boolean;

{Властивість для керуання станом форматування: }

Property TableFormatState: TTableFormatState read CurFormatState

write SetNewState default fs_NoFormatting;

{Прапорець про те, що зараз задача у ході вирішування

(між кроками вирішування): }

Property Solving: Boolean read InSolving;

Property SolutionFound: Boolean read SolWasFound;

Property NoRoots: Boolean read WasNoRoots;

Property ManyRoots: Boolean read WasManyRoots;

{Властивість для задавання екранної таблиці: }

Property StringGrid: TGrowingStringGrid read CurGrid write SetNewGrid

default Nil;

{Поле для відображення повідомлень: }

Property MemoForOutput: TMemo read CurOutConsole write SetNewMemo

default Nil;

{Номери стовпця і рядка-заголовків у CurGrid. Змінювати можна

тільки у режимі fs_FreeEdit. В інших режимах зміна ігнорується: }

Property HeadColNumInGrid: Integer read CHeadColNum write SetHeadColNum;

Property HeadRowNumInGrid: Integer read CHeadRowNum write SetHeadRowNum;

{Таблиця і її заголовки у пам’яті: }

Property Table: TFloatMatrix read CurTable;

Property HeadRow: TValOrNameMas read CurHeadRow;

Property HeadCol: TValOrNameMas read CurHeadCol;

{Читання і запис таблиці та режиму редагування у файл

(тільки у режимах редагування): }

Function ReadFromFile (Const SPath: String): Boolean;

Function SaveToFile (Const SPath: String): Boolean;

{Процедури для читання і зміни таблиці і її заголовків.

Не рекомендується застосовувати під час вирішування

(при Solving=True): }

Procedure SetTable (Const SHeadRow, SHeadCol: TValOrNameMas;

Const STable: TFloatMatrix);

Procedure GetTable (Var DHeadRow, DHeadCol: TValOrNameMas;

Var DTable: TFloatMatrix);

{Вибір кольору для фону комірки за типом елемента

стовпця - або рядка-заголовка: }

Function GetColorByElmType (CurType: THeadLineElmType):TColor;

{Вибір назви комірки за типом елемента

стовпця - або рядка-заголовка: }

Function GetNameByElmType (CurType: THeadLineElmType):String;

{Зчитування умови задачі із CurGrid та відображення прочитаного

на тому ж місці, де воно було. Працює у режимах

fs_EnteringEqs і fs_EnteringLTask. }

Function GetTask (ToPrepareGrid: Boolean=True): Boolean;

{Приймає останні зміни при редагуванні і відображає таблицю: }

Procedure Refresh;

Procedure ResetModified; {скидає прапорець зміненого стану}

Procedure UndoChanges; {відкидає останні зміни (ResetModified+Refresh)}

{Перехід від зчитаної умови задачі максимізації чи мінімізації

лінійної форми до двоїстої задачі. Працює у режимі редагування

задачі максимізації-мінімізації (fs_EnteringLTask): }

Function MakeDualLTask: Boolean;

{Розміри прочитаної таблиці задачі: }

Function TaskWidth: Integer;

Function TaskHeight: Integer;

{Запускач вирішування. Працює у режимах fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask: }

Function Solve (ToGoToEnd: Boolean=False): Boolean;

Constructor Create;

Destructor Free;

End;

{Визначає знак дійсного числа: }

Function ValSign (Const Value: TWorkFloat):TSignVal; overload;

Function ValSign (Const Value: TValOrName):TSignVal; overload;

Function GetValOrNameAsStr (Const Value: TValOrName):String;

Procedure ChangeSignForValOrVarName (Var SDValOrName: TValOrName);

Procedure DeleteFromArr (Var SArr: TValOrNameMas; Index, Count: Integer);

overload;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr: TFloatArr; Index, Count: Integer); overload;

Procedure DelColsFromMatr (Var SDMatrix: TFloatMatrix; ColIndex, Count: Integer);

Procedure DelRowsFromMatr (Var SDMatrix: TFloatMatrix; RowIndex, Count: Integer);

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix; Row1, Row2: Integer);

overload;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix;

Var SDHeadCol: TValOrNameMas; Row1, Row2: Integer;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

Procedure ChangeColsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix; Col1, Col2: Integer);

overload;

Procedure ChangeColsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix;

Var SDHeadRow: TValOrNameMas; Col1, Col2: Integer;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

{Транспонування двовимірної матриці: }

Procedure Transpose (Var SDMatrix: TFloatMatrix);

implementation

const

sc_InvCoordsOfResolvingElm=

'Немає розв''язуючого елемента з такими координатами';

sc_ZeroResolvingElm='Розв''язуючий елемент рівний нулю';

sc_MatrixSize='Розміри матриці';

sc_NoGrowingStringGrid='GrowingStringGrid не заданий' + sc_TriSpot;

sc_UnknownVarType='Невідомий тип змінної';

sc_TableIsNotReady=': таблиця не готова' + sc_TriSpot;

sc_WrongEditMode=': не той режим редагування'+

' задачі. Не можу перейти до розв''язування' + sc_TriSpot;

sc_EmptyTable=': таблиця пуста' + sc_TriSpot;

sc_CantReadTaskInCurMode=

': у поточному режимі умова задачі не зчитується';

sc_CantWriteTaskInCurMode=

': не можу записати умову задачі з поточного режиму'+sc_TriSpot;

sc_CantCloseFile=': не можу закрити файл: '+sc_DoubleQuot;

sc_StartSolving=': починаю розв''язування' + sc_TriSpot;

sc_ZeroKoef=': нульовий коефіцієнт';

sc_SearchingOther=' шукаю інший' + sc_TriSpot;

sc_AllKoefIsZeroForVar=': усі коефіцієнти є нулі для змінної';

sc_AllKoefIsZero=': усі коефіцієнти для потрібних змінних є нулі'+sc_TriSpot;

sc_FreeVar=': вільна змінна (у її стовпці лише нулі, не впливає на результат)';

sc_NoRoots='Коренів немає. ';

sc_NoVals='Значень немає. ';

sc_ManyRoots='Коренів безліч. ';

sc_UnlimitedFunc='Функція мети не обмежена. ';

sc_SolutionFound='Корені знайдено. ';

sc_ValFound='Значення знайдено. ';

sc_SolvingStopped=': розв''язування припинено' + sc_TriSpot;

sc_ExcludingFreeVars=': виключаю незалежні змінні' + sc_TriSpot;

sc_CantExcludeFreeVars=': не можу виключити усі незалежні змінні. '+

sc_Space+sc_UnlimitedFunc;

sc_AllFreeVarsExcluded=': усі незалежні змінні виключені. ';

sc_NoTableAreaToWork=

': Увага! У таблиці більше немає комірок для наступної обробки'+sc_TriSpot;

sc_ExcludingZeroRows=': виключаю 0-рядки' + sc_TriSpot;

sc_AllZeroInRow=': усі елементи — нулі у рядку';

sc_NoMNN=': не можу знайти МНВ для стовпця';

sc_AllZeroRowsExcluded=': усі 0-рядки виключені. ';

sc_SearchingBaseSolve=': шукаю опорний розв''язок' + sc_TriSpot;

sc_BaseSolveFound=': опорний розв''язок знайдено. ';

sc_SearchingOptimSolve=': шукаю оптимальний розв''язок' + sc_TriSpot;

sc_NoSolveMode=': поточний режим не є режимом для розв''язування'+sc_TriSpot;

sc_ValNotAvail='значення не доступно' + sc_TriSpot;

sc_ResultIs='Результат ';

sc_ForDualTask='для двоїстої задачі (відносно розв''язаної): ';

sc_ForDirectTask='для прямої задачі: ';

sc_InHeadRow='У рядку-заголовку: ';

sc_InHeadCol='У стовпці-заголовку: ';

sc_ResFunc='Функція мети: ';

sc_CanMakeOnlyInELTaskMode='до двоїстої задачі можна переходити лише у '+

'режимі fs_EnteringLTask' + sc_TriSpot;

sc_CanMakeDTaskOnlyForOneDFunc=': можу переходити до двоїстої задачі ' +

'тільки від однокритеріальної задачі ЛП (з одною функцією мети). '+

'Всього функцій мети: ';

sc_CantChangeStateInSolving=

': не можу міняти режим під час розв''язування…';

sc_CantDetMenuItem=': не визначено пункт меню, який викликав процедуру…';

sc_UnknownObjectCall=': невідомий об''єкт, який викликав процедуру: клас ';

sc_NoCellOrNotSupported=': комірка не підтримується або не існує: ';

sc_Row='Рядок'; sc_Col='Стовпець';

sc_CantOpenFile=': не можу відкрити файл: «';

sc_EmptyFileOrCantRead=': файл пустий або не читається: «';

sc_FileNotFullOrHasWrongFormat=': файл не повний або не того формату: «';

sc_CantReadFile=': файл не читається: «';

sc_CantCreateFile=': не можу створити файл: «';

sc_CantWriteFile=': файл не вдається записати: «';

sc_CurRowNotMarkedAsDestFunc=

': заданий рядок не помічений як функція мети: рядок ';

sc_RowNumsIsOutOfTable=': задані номери рядків виходять за межі таблиці!.. ';

sc_NoDestFuncs=': немає рядків функцій мети! Задачу не розумію…';

sc_OnlyDestFuncsPresent=': у таблиці всі рядки є записами функцій мети!.. ';

sc_ForDestFunc=': для функції: ';

sc_SearchingMin='шукаю мінімум';

sc_SearchingMax='шукаю максимум';

sc_CalculatingNoOptMeasures=': підраховую міри неоптимальності…';

sc_AllMeasurIsZero=': усі міри рівні нулю, додаю до них одиницю…';

sc_UniqueMeasureCantSetZero=': є тільки одна міра оптимальності (і одна'+

' функція мети). Максимальна за модулем — вона ж. Додавання цієї'+

' максимальної величини замінить її на нуль. Тому заміняю на одиницю…';

sc_WeightCoefs='Вагові коефіцієнти (Li[Func]=ui/W (U)): ';

sc_ComprVarVals='Компромісні значення змінних';

sc_DestFuncComprVals='Компромісні значення функцій мети: ';

Function ValSign (Const Value: TWorkFloat):TSignVal; overload;

Var Res1: TSignVal;

Begin

Res1: =bc_Zero;

If Value<0 then Res1: =bc_Negative

Else if Value>0 then Res1: =bc_Positive;

ValSign: =Res1;

End;

Function ValSign (Const Value: TValOrName):TSignVal; overload;

Var Res1: TSignVal;

Begin

If Value. ElmType=bc_Number then

Res1: =ValSign (Value. AsNumber)

Else

Begin

If Pos (sc_Minus, Value. AsVarName)=1 then Res1: =bc_Negative

Else Res1: =bc_Positive;

End;

ValSign: =Res1;

End;

Function GetValOrNameAsStr (Const Value: TValOrName):String;

Begin

If Value. ElmType=bc_Number then

GetValOrNameAsStr: =FloatToStr (Value. AsNumber)

Else GetValOrNameAsStr: =Value. AsVarName;

End;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr: TValOrNameMas; Index, Count: Integer); overload;

{Процедура для видалення з одновимірного масиву чисел чи назв змінних

SArr одного або більше елементів, починаючи з елемента з номером Index.

Видаляється Count елементів (якщо вони були у масиві починаючи із елемента

з номером Index). }

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count< =0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один елемент із заданих для видалення: }

If Length (SArr)> =(Index+1) then

Begin

{Якщо у масиві немає так багато елементів, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо: }

If (Index+Count)> Length (SArr) then Count: =Length (SArr) — Index;

{Зсуваємо елементи масиву вліво, що залишаються справа після видалення

заданих: }

For CurElm: =Index to (Length (SArr) — 1-Count) do

SArr[CurElm]: =SArr [CurElm+Count];

{Видаляємо з масиву зайві елементи справа: }

SetLength (SArr, Length (SArr) — Count);

End;

End;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr: TFloatArr; Index, Count: Integer); overload;

{Процедура для видалення з одновимірного масиву дійсних чисел

SArr одного або більше елементів, починаючи з елемента з номером Index.

Видаляється Count елементів (якщо вони були у масиві починаючи із елемента

з номером Index). }

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count< =0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один елемент із заданих для видалення: }

If Length (SArr)> =(Index+1) then

Begin

{Якщо у масиві немає так багато елементів, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо: }

If (Index+Count)> Length (SArr) then Count: =Length (SArr) — Index;

{Зсуваємо елементи масиву вліво, що залишаються справа після видалення

заданих: }

For CurElm: =Index to (Length (SArr) — 1-Count) do

SArr[CurElm]: =SArr [CurElm+Count];

{Видаляємо з масиву зайві елементи справа: }

SetLength (SArr, Length (SArr) — Count);

End;

End;

Procedure DelColsFromMatr (Var SDMatrix: TFloatMatrix; ColIndex, Count: Integer);

{Процедура для видалення із матриці дійсних чисел

SHeadArr одного або більше стовпців, починаючи зі стовпця з номером ColIndex.

Видаляється Count стовпців (якщо вони були у матриці починаючи зі стовпця

з номером ColIndex). }

Var CurRow: Integer;

Begin

If Count< =0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Видаляємо елементи у вказаних стовпцях з кожного рядка. Так

видалимо стовпці: }

For CurRow: =0 to (Length (SDMatrix) — 1) do

Begin

DeleteFromArr (SDMatrix[CurRow], ColIndex, Count);

End;

End;

Procedure DelRowsFromMatr (Var SDMatrix: TFloatMatrix; RowIndex, Count: Integer);

{Процедура для видалення із матриці дійсних чисел

SHeadArr одного або більше рядків, починаючи з рядка з номером RowIndex.

Видаляється Count рядків (якщо вони були у матриці починаючи з рядка

з номером RowIndex). }

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count< =0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один рядок із заданих для видалення: }

If Length (SDMatrix)> =(RowIndex+1) then

Begin

{Якщо у матриці немає так багато рядків, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо: }

If (RowIndex+Count)> Length (SDMatrix) then Count: =Length (SDMatrix) — RowIndex;

{Зсуваємо рядки матриці вгору, що залишаються знизу після видалення

заданих: }

For CurElm: =RowIndex to (Length (SDMatrix) — 1-Count) do

SDMatrix[CurElm]: =SDMatrix [CurElm+Count];

{Видаляємо з матриці зайві рядки знизу: }

SetLength (SDMatrix, Length (SDMatrix) — Count);

End;

End;

Procedure ChangeSignForValOrVarName (Var SDValOrName: TValOrName);

{Зміна знаку числа або перед іменем змінної: }

Begin

If SDValOrName. ElmType=bc_Number then {для числа: }

SDValOrName. AsNumber: =-SDValOrName. AsNumber

Else {для рядка-назви: }

Begin

If Pos (sc_Minus, SDValOrName. AsVarName)=1 then

Delete (SDValOrName. AsVarName, 1, Length (sc_Minus))

Else SDValOrName. AsVarName: =sc_Minus+SDValOrName. AsVarName;

End;

End;

{Жорданове виключення за заданим розв’язувальним елементом матриці: }

Function TGridFormattingProcs. GI (RozElmCol, RozElmRow: Integer;

Var SDHeadRow, SDHeadCol: TValOrNameMas; Var SDMatrix: TFloatMatrix;

Var DColDeleted: Boolean;

ToDoMGI: Boolean=False; {прапорець на модифіковане Жорданове виключення}

ToDelColIfZeroInHRow: Boolean=True): Boolean;

{Функція виконує Жорданове виключення для елемента матриці

SDMatrix з координатами (RozElmCol, RozElmRow). Окрім обробки матриці,

здійснюється заміна місцями елементів у рядку і стовпцю-заголовках

матриці (SDHeadRow, SDHeadCol).

Вхідні дані:

RozElmCol — номер стовпця матриці, у якому лежить розв’язувальний елемент.

нумерація з нуля;

RozElmRow — номер рядка матриці, у якому лежить розв’язувальний елемент.

нумерація з нуля.

Розв’язувальний елемент не повинен бути рівним нулю, інакше виконання

Жорданового виключення не можливе;

SDHeadRow, SDHeadCol — рядок і стовпець-заголовки матриці. Рядок-заголовок

SDHeadRow повинен мати не менше елементів, ніж є ширина матриці. Він

містить множники. Стовпець-заголовок SDHeadCol повинен бути не коротшим

за висоту матриці. Він містить праві частини рівнянь (чи нерівностей)

системи. Рівняння полягають у тому що значення елементів

стовпця-заголовка прирівнюються до суми добутків елементів відповідного

рядка матриці і елементів рядка-заголовка. Елементи у цих заголовках

можуть бути числами або рядками-іменами змінних. Якщо довжина

рядка-заголовка менша за ширину або стовпця-заголовка менша за висоту

матриці, то частина комірок матриці, що виходять за ці межі, буде

проігнорована;

SDMatrix — матриця, у якій виконується Жорданове виключення;

ToDoMGI — прапорець, що вмикає режим модифікованого Жорданового виключення

(при ToDoMGI=True здійснюється модифіковане, інакше — звичайне).

Модифіковане Жорданове виключення використовується для матриці, у якій

було змінено знак початкових елементів, і змінено знаки елементів-

множників у рядку-заголовку. Використовується для симплекс-методу.

ToDelColIfZeroInHRow — прапорець, що вмикає видалення стовпця матриці із

розв’язувальним елементом, якщо після здійснення жорданівського

виключення у рядок-заголовок зі стовпця-заголовка записується число нуль.

Вихідні дані:

SDHeadRow, SDHeadCol — змінені рядок та стовпець-заголовки. У них

міняються місцями елементи, що стоять навпроти розв’язувального елемента

(у його стовпці (для заголовка-рядка) і рядку (для заголовка-стовпця).

У заголовку-рядку такий елемент після цього може бути видалений, якщо

він рівний нулю і ToDelColIfZeroInHRow=True.

Тобто Жорданове виключення змінює ролями ці елементи (виражає один

через інший у лінійних рівняннях чи нерівностях);

SDMatrix — матриця після виконання Жорданового виключення;

DColDeleted — ознака того, що при виконанні Жорданового виключення

був видалений розв’язувальний стовпець із матриці (у його комірці

у рядку-заголовку став був нуль).

Функція повертає ознаку успішності виконання Жорданового виключення.

}

Var CurRow, CurCol, RowCount, ColCount: Integer;

SafeHeadElm: TValOrName;

MultiplierIfMGI: TWorkFloat;

CurMessage: String;

Begin

{Визначаємо кількість рядків і стовпців, які можна обробити: }

RowCount: =Length (SDMatrix);

If RowCount< =0 then Begin GI: =False; Exit; End;

ColCount: =Length (SDMatrix[0]);

If Length (SDHeadCol)< RowCount then RowCount: =Length (SDHeadCol);

If Length (SDHeadRow)< ColCount then ColCount: =Length (SDHeadRow);

If (RowCount< =0) or (ColCount< =0) then Begin GI: =False; Exit; End;

{Перевіряємо наявність розв’язуючого елемента у матриці (за координатами): }

If (RozElmCol> (ColCount-1)) or (RozElmRow> (RowCount-1)) then

Begin

CurMessage: =sc_InvCoordsOfResolvingElm+': ['+IntToStr (RozElmCol+1)+'; '+

IntToStr (RozElmRow+1)+']'+sc_CrLf+

sc_MatrixSize+': ['+IntToStr (ColCount)+'; '+IntToStr (RowCount)+']';

If Self. CurOutConsole< >Nil then

Self. CurOutConsole. Lines. Add (CurMessage);

MessageDlg (CurMessage, mtError, [mbOk], 0);

GI: =False; Exit;

End;

{Якщо розв’язуючий елемент рівний нулю, то виконати Жорданове виключення

неможливо: }

If SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol]=0 then

Begin

CurMessage: =sc_ZeroResolvingElm+': ['+IntToStr (RozElmCol+1)+'; '+

IntToStr (RozElmRow+1)+']='+FloatToStr (SDMatrix[RozElmRow, RozElmCol]);

If Self. CurOutConsole< >Nil then

Self. CurOutConsole. Lines. Add (CurMessage);

MessageDlg (CurMessage, mtError, [mbOk], 0);

GI: =False; Exit;

End;

{Виконуємо Жорданове виключення у матриці: }

{Обробляємо усі елементи матриці, що не належать до рядка і стовпця

розв’язуючого елемента: }

For CurRow: =0 to RowCount-1 do

For CurCol: =0 to ColCount-1 do

If (CurRow< >RozElmRow) and (CurCol< >RozElmCol) then

Begin

SDMatrix [CurRow, CurCol]: =

(SDMatrix [CurRow, CurCol]*SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol] -

SDMatrix [CurRow, RozElmCol]*SDMatrix [RozElmRow, CurCol]) /

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

End;

{+1, якщо задано зробити звичайне Жорданове виключення;

-1 — якщо задано модифіковане: }

MultiplierIfMGI: =(1−2*Abs (Ord (ToDoMGI)));

{Елементи стовпця розв’язуючого елемента (окрім його самого)

ділимо на розв’язуючий елемент: }

For CurRow: =0 to RowCount-1 do

If CurRow< >RozElmRow then

SDMatrix [CurRow, RozElmCol]: =MultiplierIfMGI*SDMatrix [CurRow, RozElmCol]/

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Елементи рядка розв’язуючого елемента (окрім його самого)

ділимо на розв’язуючий елемент з протилежним знаком: }

For CurCol: =0 to ColCount-1 do

If CurCol< >RozElmCol then

SDMatrix [RozElmRow, CurCol]: =-MultiplierIfMGI*SDMatrix [RozElmRow, CurCol]/

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Заміняємо розв’язуючий елемент на обернене до нього число: }

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol]: =1/SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Міняємо місцями елементи рядка і стовпця-заголовків, що стоять у

стовпці і рядку розв’язуючого елемента: }

SafeHeadElm:= SDHeadRow[RozElmCol];

SDHeadRow[RozElmCol]: =SDHeadCol[RozElmRow];

SDHeadCol[RozElmRow]: =SafeHeadElm;

{Якщо виконуємо модиівковане Жорданове виключення, то змінюють

знаки і ці елементи, що помінялись місцями: }

If ToDoMGI then

Begin

ChangeSignForValOrVarName (SDHeadRow[RozElmCol]);

ChangeSignForValOrVarName (SDHeadCol[RozElmRow]);

End;

DColDeleted: =False;

{Якщо у рядку-заголовку навпроти розв’язуючого елемента опинився нуль,

і задано видаляти у такому випадку цей елемент разом із стовпцем

розв’язуючого елемента у матриці, то видаляємо: }

If ToDelColIfZeroInHRow and (SDHeadRow[RozElmCol]. ElmType=bc_Number) then

If SDHeadRow[RozElmCol]. AsNumber=0 then

Begin

DeleteFromArr (SDHeadRow, RozElmCol, 1);

DelColsFromMatr (SDMatrix, RozElmCol, 1);

DColDeleted: =True;

End;

GI: =True;

End;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix; Row1, Row2: Integer);

overload;

Var SafeCurRow: TFloatArr;

Begin

SafeCurRow: =SDMatr[Row1];

SDMatr[Row1]: =SDMatr[Row2];

SDMatr[Row2]: =SafeCurRow;

End;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr: TFloatMatrix; Var SDHeadCol: TValOrNameMas;

Row1, Row2: Integer; ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

{Процедура міняє місцями рядки у таблиці зі стовпцем-заголовком.

Вхідні дані:

SDMatr — таблиця;

SDHeadCol — стовпець-заголовок таблиці;

Row1, Row2 — рядки, що треба поміняти місцями;

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой